Reglement

1)  Annulering door BELSO:

Indien de opleiding wegens een tekort aan inschrijvingen niet kan doorgaan zal het volledig bedrag van het inschrijvingsgeld teruggestort worden.

 

2) Annulering door de cursist:

Deze aanvraag moet uitsluitend schriftelijk ter attentie van de principal van BELSO (Peter Benoitstraat 4b, 9100 Sint-Niklaas) of per mail info@belso.be ingediend worden.
De cursist kan de opleiding volledig stopzetten wanneer hij dat wenst, zonder enige bijkomende financiële verplichtingen van beider zijde. Er is evenwel geen recuperatie mogelijk voor de sommen die overeenkomen met het aantal reeds bijgewoonde seminaries.

Bij annulering gelden volgende voorwaarden:

 • bij opzegging tot een maand voor het begin van de opleiding: geen inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • bij annulering tot 10 dagen vooraf : 50 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • bij annulering binnen de 10 dagen voor het eerste seminarie of bij verzuim van annulering: 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Aanwezigheid op de seminaries

 1. Elke student(e), die een bepaald seminarie niet kan volgen, verwittigt het secretariaat minstens één week vóór het bedoelde seminarie.
 2. De netheid van de lokalen dient gerespecteerd te worden. Elke klas-afgevaardigde wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld.

DE KLASAFGEVAARDIGDEN

 1. Elk jaar wordt er een klasafgevaardigde aangeduid.
 2. De klasafgevaardigden nemen deel aan de vergaderingen die gehouden en voorgezeten worden door de pedagogische directeur of zijn vervanger.
 3. Alle op- of aanmerkingen, voorstellen en/of vragen moeten door de klasafgevaardigden schriftelijk bezorgd worden aan de pedagogische directeur of zijn vervanger.

STAGES

 1. Al de studenten moeten minimum een equivalent van 60 stage-uren presteren per academiejaar.
 2. Hiervoor begeeft de student(e) zich met een patiënt bij een stagemeester naar keuze.
 3. De stagemeester vordert zijn gebruikelijk honorarium aan de patient.
 4. De stagemeester zal weliswaar erkend moeten zijn door BELSO.
 5. Een stagerapport zal door de student bezorgd worden aan het secretariaat.
  ​Het stagerapport kan geprint worden vanuit de site en, ingevuld, bezorgd worden aan het secretariaat van Belso.

> > >  Download hier het stagerapport.

DISPENSARIUM

 1. De studenten worden op regelmatige basis uitgenodigd voor het dispensarium.
 2. De aanwezigheden in het dispensarium maken essentieel deel uit van de opleiding osteopathie.
 3. Het dispensarium is een onderdeel van de te volgen stages.

 

OEFENSESSIES

 1. Elke student(e) is verplicht om praktijksessies te volgen a rato van 75u/academiejaar. Deze sessies worden vrij georganiseerd, zowel qua plaats als datum, door de student.
 2. Een ondertekend formulier dient ingediend te worden vóór het einde van elk academische jaar. 

>>> Download hier het praktijkformulier

EXAMENS

1. Voor het 5° jaar
Om te slagen is een gemiddelde van 12/20 op de totaliteit van de vakken vereist met daarenboven geen enkel resultaat minder dan 10/20.
Er wordt gedelibereerd wanneer de uitslag minder dan 12/20 is met maximaal twee uitslagen minder dan 10/20.
De verhouding tussen de verschillende delen van het eindexamen is als volgt:

 • a. 50% voor de examens over de theorie en de praktijk van het volledig studieaanbod
 • b. 20% voor het gemiddelde van de examenuitslagen van de vorige vier jaren.
 • c. 30% voor het eindwerk


Een tweede zit wordt georganiseerd voor de studenten van het 5e jaar.
Alleen de studenten die niet geslaagd zijn in de eerste zit kunnen aan de tweede zit deelnemen.
Het inschrijvingsgeld voor de tweede zit bedraagt € 400 en dient betaald te worden één maand vóór de datum van het herexamen, ongeacht de vakken die afgelegd moeten worden.
De af te leggen examens, evenals de datum van de tweede zit, zullen schriftelijk meegedeeld worden aan de studenten.
Studenten die zich in een eerste en in een tweede examenzittijd niet kunnen presenteren hebben volgende mogelijkheden:

 1. het 5e jaar herbeginnen en het gangbare collegegeld betalen alsook €400 inschrijvingsgeld voor het eindexamen (ten laatste 1 maand vóór het eindexamen)
 2. enkel het eindexamen afleggen met als inschrijvingsgeld € 400
 3. modules volgen waarvoor ze geinteresseerd zijn en per lesuur € 30 betalen, alsook € 400 inschrijvingsgeld voor het eindexamen. De student(e) verwittigt schriftelijk het secretariaat van de gekozen mogelijkheid.

 

Regeling voor het behalen van een D.O. bij Belso wanneer de student door omstandigheden er niet in geslaagd is om tijdens de normale periode het diploma te behalen.

 1. Deze regeling geldt enkel voor studenten die de vijfjarige opleiding bij Belso in het verleden hebben gevolgd doch niet hebben deelgenomen aan het eindexamen.
 2. De kandidaat dient zich aan te dienen voor het eindexamen, normaalgezien in juni. Hier moet hij bewijzen dat hij de stof, gedoceerd doorheen de vijfjarige opleiding osteopathie bij Belso, beheerst. M.a.w. zal van elk vak (biomechanica, klinisch onderzoek, HVT, STT, punten van Jones, pariëtale palpatie, viscerale palpatie, craniale technieken + eventueel in de toekomst bijkomende vaardigheden) een evaluatie worden gemaakt door de verantwoordelijke docent. De student dient op elk vak minstens 10/20 te halen met een gemiddelde score van 12/20 om tot de volgende fase toegelaten te worden.
 3. Tijdens het academiejaar waarin de eindexamens zullen worden afgenomen dient de kandidaat reeds een voorstel tot eindwerk in te dienen. Bij aanvaarding van het onderwerp door het directiecomité zal een begeleider worden aangeduid die de kandidaat begeleidt in zijn traject.
 4. Na het succesvol afleggen van de eindexamens krijgt de kandidaat de mogelijkheid om in juni van het daaropvolgende jaar zijn eindwerk voor te stellen voor een nationale of internationale jury. Bij het succesvol afleggen van deze test krijgt de kandidaat de titel D.O. uitgereikt door Belso
 5. Zowel de examens als het traject voor de thesis dienen conform de geldende reglementering te verlopen, uitgeschreven op de website www.belso.be. Ook de te verrichten betalingen en de datum voor het indienen van het thesisonderwerp zijn hier terug te vinden
 6. Studenten in het bezit van een diploma C.O. uitgereikt door Belso, m.a.w. studenten die hun eindexamen in het verleden hebben afgelegd bij Belso, zullen via het maken en verdedigen van een eindwerk, conform de huidige eisen gesteld door Belso en terug te vinden op de website www.belso.be, een diploma D.O. kunnen behalen.

 


2. Voor het 1e, 2e, 3e en 4e jaar
Op het einde van elk academiejaar zal een grondig examen over de geziene stof worden afgelegd. De studenten zullen schriftelijk en mondeling ondervraagd worden.
Het examen is verplicht. Alleen schriftelijke “niet-deelname-aanvragen” zullen weerhouden worden.
De behaalde punten worden in aanmerking genomen voor het behalen van het einddiploma. Er wordt weliswaar geen rekening gehouden met de behaalde punten voor de overgang naar een volgend studiejaar.
Afwijkingen van het reglement kunnen uitzonderlijk toegestaan worden door de Directie van de school, weliswaar voor ernstige redenen, en enkel op schriftelijke aanvraag van de student(e).

HET EINDWERK (THESIS)

 1. Teneinde het einddiploma of DEGREE IN OSTEOPATHY te kunnen behalen, moet de student(e) een eindwerk voorleggen en presenteren.
 2. Dit eindwerk moet beantwoorden aan de criteria en aan het protocol van BELSO.
 3. Dit eindwerk kan alleen voorgelegd worden wanneer men het eindexamen met succes heeft afgelegd.

 

3) Regels van toepassing voor particuliere studenten die een D.O. Belso willen behalen: 

A/ Kandidaten BELSO-studenten:

 • na een onderbreking van 5 jaar of langer in ons instituut: hervatting van de opleiding vanaf het eerste jaar.
 • een kandidaat die zijn CO behaald heeft in de jaren dat er nog geen D.O. toegekend werd zal een thesis volgens de huidige normen moeten inleveren en verdedigen (zie reglement thesissen), en eveneens op de hoogte zijn van de nieuwe cursussen of van de verschillende bijgewerkte wijzigingen in de cursussen.

 

B/ Kandidaten met een andere opleiding die de vooropgestelde vereiste examens niet kunnen voorleggen en komende:

 • van een andere osteopathische school: de opleiding hernemen in het laatste gevalideerde jaar in het andere instituut, met de verplichting om op de hoogte te zijn van de nieuwe cursussen en van de verschillende bijgewerkte wijzigingen in de cursussen.
 • van een opleiding manuele therapie en na twee jaar met succes een certificaat behaald: inschrijving in het derde jaar met de verplichting deel te nemen aan drie bijscholing seminaries.

 

C/ Kandidaten zonder vereiste paramedisch of medisch vooropleiding:

  Na het succesvol afronden van de vijfjarige opleiding en een geslaagde verdediging van het  eindwerk ontvangt de vrije student een attest als bewijs. Dit certificaat geeft volgens de huidige regels die gelden bij de beroepsverenigingen van osteopaten géén mogelijkheid tot lidmaatschap van deze beroepsverenigingen. 

   

  4) Dispensarium te Sint-Niklaas en Nivelles

  • Sint-NIklaas: lokalen 4Plus, Peter Benoitstraat 4a, 9100 Sint-Niklaas
  • Nivelles: Boulevard de la Résistance, 260A, 1400 Nivelles (téléphone: 0473 58 54 88)


  Voor onze 5e-jaarsstudenten organiseren we stagemomenten met échte patiënten en échte osteopatische behandelingen. Op die manier zijn onze studenten klaar om op dag 1 na het behalen van hun diploma hun patiënten met kennis van zaken te ontvangen en te behandelen.

  De begeleiding in het dispensarium gebeurt steeds onder toezicht van een gediplomeerd osteopaat D.O. die de student begeleidt in de verschillende stappen van de osteopatische behandeling (anamnese – klinisch onderzoek – juiste keuze van behandeling – gebruik van technieken – doorplannen of doorsturen van patiënten - …).  

   

  Praktisch

  • Een sessie duurt één uur/patiënt.
  • Van elke sessie dient een verslag te worden opgemaakt en overhandigd aan de verantwoordelijke (dhr. Lapierre Maxime - Vlaanderen - en dhr. Meurée Laurent – Wallonië - zoals reeds het geval was bij de stagemomenten in het 1e, 2e, 3e en 4e jaar osteopathie
  • Studenten van het vijfde jaar doen de behandelingen.
  • Het honorarium voor de patiënt is vastgesteld op €20 waarvan de patiënt €10/behandeling recupereert via zijn ziekenfonds voor de eerste vijf sessies.
  • De afspraken worden telefonisch gemaakt via de Belsofoon 0475 85 17 32
  • Zowel in Sint-Niklaas als in Nivelles zal er steeds minstens één zaterdag/maand gebruik gemaakt kunnen worden van het dispensarium.
  • De studenten van het vijfde jaar zullen op vooraf vastgestelde data worden uitgenodigd om hun stage te doen.
  • Er dienen minstens 4 stagezaterdagen te worden uitgevoerd door de studenten van het laatste jaar (=5e jaar osteopathie)

  Agenda

  Opendeurdag

  Zaterdag 14 september 2024

  van 10u tot 12u

  Schrijf u hier in.

  © Copyright belso.be - Website door RSJ Media
  Cookies en privacy