Thesis

Alle titels zijn beschikbaar op het secretariaat van Belso, Peter Benoitstraat 4b, 9100 Sint-Niklaas. De eindwerken zijn gratis op te vragen door de huidige studenten. Andere geïnteresseerden betalen €20 voor de digitale raadpleging. Alle eindwerken blijven eigendom van VZW New Belso.

Klik hier voor de lijst van Nederlandstalige thesissen.

Klik hier voor de lijst van Franstalige thesissen.

Thesisreglement

EXAMENSESSIE JUNI

1° DOEL 
Het behalen van een diploma in de osteopathie ( D.O.) is mede met de permanente bijscholing een garantie voor de kwaliteit van het beroep.
Het is niet alleen voor U van belang maar het geeft voor de patiënt een bevestiging van uw kwaliteit.
De titel D.O. geniet internationale erkenning en is een maatstaf voor erkenning bij heel wat verzekeringsinstellingen.

2° VOORWAARDEN
Het onderwerp van de thesis (de titel - de motivatie van het werk - de te volgen methodologie - de algemene structuur van het werk) moet worden voorgesteld aan de Voorzitter van de internationale examencommissie:

Secretariaat BELSO
Peter Benoitstraat 4b
9100 SINT-NIKLAAS
E-mail: info@belso.be


Na ontvangst van deze aanvraag krijgt de kandidaat een antwoord van de Voorzitter van de internationale jury over het al dan niet aanvaarden van zijn voorstel tot eindwerk.
Wanneer de kandidaat besluit tot het voorleggen van zijn thesis stort hij vóór 1 januari
€ 400 op het financieel nummer IBAN BE05001350926575/BIC GEBABEBB van Belso met de vermelding “internationale examensessie”.
€ 400 op het financieel nummer IBAN BE05001350926575/BIC GEBABEBB van Belso met de vermelding: “begeleiding thesis + naam van de kandidaat”
(zie infra onder “5° Reglement van de begeleiding van de kandidaat door Belso”)
De thesis wordt neergelegd bij de voorzitter van de examencommissie en een elektronische versie bij elk van de juryleden ten laatste op 1 mei. 

Het eindwerk kan de vorm aannemen van een klinische studie of een bibliografisch werk maar het moet aanleunen bij de osteopathie.

3° ALGEMEENHEDEN
Het eindwerk kan de vorm aannemen van een klinische studie of kan best een totaal nieuwe versie zijn, maar het moet aanleunen bij de osteopathie.
De voornaamste parameter is dat het moet aantonen dat de student kan bewijzen dat hij in staat is tot wetenschappelijk onderzoek en het zo diep mogelijk doorgronden van zijn onderwerp.
Wanneer het gaat om een klinische studie moet de kandidaat blijk geven in staat te zijn een klinische testmethode op punt te kunnen zetten en de bekomen gegevens correct te kunnen evalueren en verwerken.
Hij moet op die manier bewijzen in staat te zijn de waarde van zijn eigen studie aan te tonen.
De onderzoeker moet in staat zijn een evenwichtige conclusie te trekken gebaseerd op onderzoeksgegevens en niet op een eigen, niet geteste, vorm van vooroordeel.
Hoewel het niet ondenkbaar is dat men zou rekening houden met empirische gegevens, mogen deze gegevens de bekomen onderzoeksresultaten niet overschaduwen.
De anatomische en fysiologische benadering van het werk mogen niet meer dan 1/3 van het hele werk bevatten ( theoretische en technische benadering).
De beschreven technieken moeten uitgediept, uitgelegd en beoordeeld worden.
De conclusies die op het einde van de studie geformuleerd worden moeten origineel zijn, maar mogen wel ondersteund worden door conclusies die reeds in wetenschappelijke literatuur verschenen zijn.
De kandidaat mag bijgestaan worden door een promotor. Deze promotor, arts of D.O., staat de kandidaat met raad en daad bij tijdens het wetenschappelijke en redactionele werk en is tevens aanwezig op de verdediging van het werk. 
De promotor neemt als waarnemer aan de verdediging van het werk deel en kan, indien de jury het toestaat, de kandidaat, als steun, supplementaire vragen stellen.
De voorstelling van het eindwerk voor de jury duurt maximaal 10 min. Daarna zullen door de examinatoren maximaal 20 minuten vragen gesteld worden.

4° STRUCTUUR VAN HET WERK 
Het werk is in A4 formaat en moet tussen de 50 en 150 bladzijden bevatten.
a) Kaft
De kaft moet groen gekleurd zijn.
Bevat :

  • The Belgian School of Osteopathy
  • Titel in het midden
  • Thesis aangeboden tot het behalen van het D.O. diploma voorgesteld en verdedigd door ……(naam, geboorteplaats en –datum), tijdens een openbare sessie voor een internationale jury, juni 20...

b) Voorblad
Identiek aan kaft maar op wit papier.
c) Inhoudstafel
Hierin worden de verschillende hoofdstukken en paragrafen weergeven met paginanummers. Dus hier moet men in één oogopslag kunnen zien welke terreinen je thesis bestrijkt.
d) Voorwoord
Bestaat uit motivatie, situatieschets of belang van het onderwerp in het kader van de osteopathie. Hierin dient men de hypothesen (probleemstelling) uit te leggen alsook de opbouw van het werk.
e) Dankwoord
Personen bedanken die geholpen hebben bij het tot stand komen van uw thesis.
f) Eigenlijke werk
Dit is een gedetailleerde uitwerking van het onderwerp. Tracht een onderwerp te nemen welke voor u haalbaar is, waar u voldoende informatie over vindt en voldoende patiënten. Beschrijf enkele patiënten in detail en refereer naar het totale aantal onderzochte personen. Hoe groter de populatie, hoe waardevoller te testresultaten.
Tracht duidelijk weer te geven wat u onderzocht hebt en hoe u dit gedaan hebt ( procedure, meetinstrumenten, technieken).
Tracht het theoretische deel ( anatomie en fysiologie) tot het absolute minimum te beperken.
g) Besluit
Het bevat de opsomming van de eventuele bereikte resultaten, de beschrijving van de therapeutische waarde van deze resultaten, een vermelding van een hypothese over de waarde van de bereikte resultaten.
Tracht hier werkelijk uw persoonlijke visie weer te geven. Het gebruik van grafieken en tabellen voor het weergeven van uw resultaten wordt zeer op prijs gesteld.
h) Vertaling - Samenvatting
Dit gebeurt in het Engels, in het Frans en in het Italiaans. Het moet een synthese van het volledige werk bevatten.
De jury moet aan de hand van deze vertaling uw volledige werk kunnen begrijpen. Belangrijk is uw eigen visie en persoonlijke inbreng weer te geven.
i) Lijst van geraadpleegde werken, correct refereren

  • Het is plagiaat om zonder bronvermelding elementen uit andere bronnen over te nemen. Als je een tekstfragment letterlijk overneemt (citeren) of in je tekst wilt verwijzen naar een publicatie (refereren), moet dit op een correcte en overzichtelijke manier gebeuren. Om correct te citeren en te refereren, streven we naar instellingsbrede afspraken. We baseren ons op de APA-norm, die ontwikkeld werd door de American Psychological Association en internationale erkenning geniet.
  • Correct refereren volgens de APA-norm is tweeledig: In een eerste stap vermeld je de referentie (familienaam van de auteur en publicatiejaar) in de tekst zelf. Vervolgens neem je de volledige bron op in een referentielijst achter in je tekst 

https://www.arteveldehogeschool.be/informatievaardigheden/files/RefererenvolgensAPA.pdf 

5° REGLEMENT VAN DE BEGELEIDING VAN DE KANDIDAAT DOOR BELSO

De kandidaten worden begeleid bij de redactie en de praktische problemen die zich stellen tijdens de voorbereiding van hun thesis door de mentor van Belso.
Deze begeleiding houdt in dat ze twee maal 2 uur op deze mentor kunnen beroep doen om hun werk volledig door te nemen.
Verder kunnen ze steeds, uitsluitend via e-mail, op de hulp van de mentor beroep doen.
Deze zal hun zo vlug mogelijk telefonisch contacteren.
Voor dit totale begeleidingspakket storten ze € 400 op het rekeningnummer IBAN BE05001350926575/BIC GEBABEBB van Belso met de vermelding “begeleiding thesis + naam van de kandidaat” 

Voor de beheerraad van Belso,
E. De Witte D.O.

 

Agenda

Opendeurdag

Zaterdag 14 september 2024

van 10u tot 12u

Schrijf u hier in.

© Copyright belso.be - Website door RSJ Media
Cookies en privacy